Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Green Plaza, địa chỉ 238 Bạch Đằng – thành phố  Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 về  quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội  đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt  động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên;
+ Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.