Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15 đến 25/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.