Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường công ty, tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.