Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  01/04/2016 – 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: TP. Hồ Chí Minh (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt  động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; mức cổ tức năm 2015;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015; Đề xuất trả thù lao năm 2016 cho HĐQT và Ban Kiểm soát;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.