Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lực (PEC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán); Báo cáo thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (đã có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/07/2015).
+ Trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu); thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
* Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.