CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 03/2016.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

+  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
+  Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
+  Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+  Các nội dung khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.