CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2015

- Lý do và mục  đích: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối và Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

1, Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân nếu có phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 225 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 20:1, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được là: (225/20)  x 1 = 11,25 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 11 cổ phiếu.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở  tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, địa chỉ: 422 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

2, Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRPDR151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRPDR1515

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 65.100.000 cổ phiếu

- Giá Phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 225 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành là 2:1, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua là: (225/2) x 1 = 112,5 cổ phiếu. Theo Quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được mua 112 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/07/2015 đến ngày 12/08/2015.

- Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục  đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ  phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, địa chỉ: 422 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. Các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt theo như thông báo.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.