Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

-  Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Phương Đông – 02 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

+ Phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phó Thiên Sơn và các nội dung liên quan;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.