Công ty cổ phần Pacific Dinco (PDB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 8h00’, Chủ nhật, ngày 24/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội động quản trị năm 2015 kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động cảu Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Chi trả thù lao cho Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế  hoạch chi trả năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.