Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc (PCN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;
+ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và trình chế độ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Tờ trình bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2, năm 2016-2020;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Một số vấn đề khác...

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.