Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển GAS Đô thị (PCG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ giữa đến cuối tháng 4/2016 (Thời gian cụ thể, Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiềm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.