Công ty cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam (PBP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Từ ngày 13/4/2016 đến ngày 16/4/2016

- Địa điểm thực hiện:  Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  Công ty năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty PPC năm 2015;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám đốc;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của CTCP Bao bì  Dầu khí Việt Nam;
+ Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015;
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2016;
+ Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016;
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép  đăng ký kinh doanh của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
·     Sản xuất phân bón.
+ Thông qua Điều lệ CTCP Phân bón Dầu khí Việt Nam;
+ Tăng vốn Điều lệ của CTCP Phân bón Dầu khí Việt Nam bằng hình thức phát hành cổ phiếu thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu;
+ Bầu, miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.