Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu

a. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 30/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần tập đoàn PAN từ ngày 30/11/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân, hộ chiếu.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRPAN151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRPAN1512

(ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 9/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mà quyền mua 9/12/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 16.628.749 cổ phiếu.

- Giá phát hành:10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện.

- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 09 cổ phiếu PAN. Số lượng quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là 09 quyền tương ứng số cổ phiếu được mua tính theo công thức là : (9x1)/5= 1,8 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 1 cổ phiếu và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.

- Phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết và cổ phiếu lẻ (nếu có): Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phiếu).

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 27/11/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần  (không được chuyển nhượng cho bên thứ 3).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 04/12/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty CP tập đoàn PAN và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.