Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu

1, Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán cổ tức: 18/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam, địa chỉ: số 321 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM  bắt đầu từ ngày 18/06/2015 và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

2, Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

-  Phương án xử lý cổ phiếu: cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 153 cổ phần. Như vậy, cổ đông A được nhận thêm số cổ phiếu là: 153:100*15=22.95 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được nhận thêm 22 cổ phiếu mới, phần lẻ 0.95 sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam, địa chỉ: số 321 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM  và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.