Công ty cổ phần dược phẩm OPC (OPC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 09/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ III (2011-2016); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2011-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021).
- Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.