Công ty cổ phần Truyền thông số 1 (ONE– SànHNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2016

- Lý do và mục đích:

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014
+ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015

a.Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 500.000 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.255*0,10=125,5 cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 125 cổ phần; 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: 135 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
b.Thực hiện quyền mua cổ phiếu 2015
- Mã quyền mua: MIRONE151
- Mã ISIN quyền mua: VNMIRONE1519
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 10:6 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua thêm 06 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Xử lý cổ phiếu từ chối mua
+ Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mới phát hành thêm thuộc quyền mua và/hoặc tồn tại các cổ phần lẻ (nếu có) do quy định phân phối làm tròn, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phần này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện cổ đông sở hữu 149 cổ phiếu ONE sẽ được phân bổ 149 quyền mua. Số cổ phiếu được mua được tính toán như sau: 149 * (6/10) = 89,4 cổ phiếu. Vậy, cổ đông sẽ được quyền đặt mua tối đa 89 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng vào tổng số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán và sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/01/2016 đến ngày 24/01/2016
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/01/2016 đến ngày 04/02/2016
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hết bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2015/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2015 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
+ Số TK: 19120384780012
+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Số 74 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.