Công ty cổ phần Truyền thông số 1 (ONE - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường E2, tầng 2, nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của công ty năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.