Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLC – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông báo về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.