Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (OGC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014 và dự toán năm 2015;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Tờ trình thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Dương Thị Cẩm Thủy;

+ Các vấn đề khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.