Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (OGC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/10/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: 

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn  đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS;

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Thông qua Tờ trình ủy quyền thực hiện công việc cho HĐQT;

+ Các vấn đề khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.