Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014 và dự toán năm 2015;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;

+ Các vấn đề khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.