Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hà Nội (Ngân hàng sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung lấy ý kiến:

+  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
+  Báo cáo của Ban kiểm soát về  hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt  động năm 2016;
+  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.