Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được chuyển nhượng cho Công đoàn Cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch mua lại với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tiền bán cổ phiếu sẽ được chuyển trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ.
- Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 theo phương án phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ thông qua, cổ đông A được phát hành 77,5 cổ phiếu. Vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ như trên, số cổ phiếu mà cổ đông A thực nhận là 77 cổ phiếu và 0,5*10.000=5.000 đồng.  
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở Công ty - KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và phải xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.