Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch – KCN Nhơn Trạch – đường Trần Phú – xã Hiệp Phước – huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 của Công ty và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015.
+ Và một số nội dung khác theo chương trình Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.