CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/03/2016

- Địa điểm thực hiện: TP.Hồ Chí Minh ( Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo đến các cổ đông trong thư mời)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng Quản trị.
+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
+ Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
+ Phê duyệt các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.