CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2015

- Lý do và mục đích:  Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 7% cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận  07 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc  làm tròn sẽ bị hủy bỏ.Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ ngồn vốn chủ sở hữu tương ứng là  (105*7)/100=7,35 cổ phiếu. Theo phương án trên, cổ phiếu thực nhận của cổ đông A là 7 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,35 cổ phiếu sẽ được Công ty hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ ngồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ ngồn vốn chủ sở hữu tại CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.