Công ty cổ phần Ngân Sơn (NST- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Ngân Sơn – Khu Công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và chương trình công tác năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.