Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn (NSG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 là 2,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 là 3%/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
- Trong đó:
+ Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 là 2,5%/cổ phiếu
+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 là 3%/cổ phiếu 
Thời gian thanh toán: ngày 07/12/2016
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn bắt đầu từ ngày 07/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.