Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2015, tình hình thực hiện dự án Khách sạn Bưu điện Nha Trang;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc điều hành năm 2015;
+ Trình dự thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.