Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 7 giờ 30 phút ngày 29/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: DT743 khu phố Bình Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty ngày 28/3/2015 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014;
+ Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 03 (2016-2020).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.