Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 4/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Hội trường khách sạn Hàng Hải (Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa) hoặc Hội trường Công ty XDCT 510

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
+ Một số nội dung khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.