Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt

a. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Phương án chi trả cổ tức năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận & Kế hoạch trả cổ tức năm 2016;
+ Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ  2016-2021;
+ Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2016;
+ Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016;
+ Phát hành cổ phiếu thưởng ESG;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b.  Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

-     Tỷ lệ: 4.73%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 473 đồng)
-     Thời gian trả cổ tức: 31/05/2016
-     Địa điểm thanh toán:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long – Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/5/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.