Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (NHC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2015 và Tổ chức ĐHCĐ năm 2016

a. Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào lúc 7h30 ngày 09/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Đường ĐT 743, P. Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015
        + Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
        + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015
        + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
        + Thông qua tỷ lệ % chia cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ
        + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
        + Thông qua chỉnh sửa điều lệ Công ty.
        + Các vấn đề khác.

b. Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/03/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty CP gạch ngói Nhị Hiệp kể từ ngày 25/03/2016. Các cổ đông khi đến nhận tiền cổ tức phải mang theo CMND, chứng chỉ cổ phiếu, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.