Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) trong đó:  

+ trả cổ tức năm 2014: 4,5%/cổ phiếu

+ tạm ứng cổ tức năm 2015: 5,5%/cổ phiếu

- Ngày thanh toán: 10/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội bắt đầu từ ngày 10/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.