Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2016 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.