CTCP Chế Biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (NGC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở  hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 3 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 10 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ phân bổ quyền 3:2, cổ đông A được nhận thêm (10 cổ phiếu :3 ) * 2 = 6,667 cổ phần. Theo nguyên tắc trên, cổ đông A sẽ được nhận 6 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,667 sẽ được hủy bỏ.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền, Khu Cảng cá Tắc Cậu, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.