Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NET – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích    : Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời hạn thực hiện: Ngày 03/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 03/06/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.