Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu.

1.Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng)

- Ngày thực hiện:  04/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 04/01/2016. Cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khi nhận cổ tức.

2.Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

-     Mã quyền mua: MIRNDX151

-     Mã ISIN quyền mua: VNMIRNDX1519        

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 07/12/2015; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 14/01/2016)

-     Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.204.188 cổ phiếu

-     Giá phát hành: 10.000 đồng

-     Tỷ lệ thực hiện: 10:5 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 05 cổ phiếu mới)

-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu đăng ký mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện. Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:5, cổ đông A được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là (111×5)/10 = 55,5 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A được mua thêm 55 cổ phiếu, còn 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác.

-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 04/01/2016.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/01/2016.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.