Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 Tp. Hồ Chí Minh (NDP- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào tháng 05 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Victory, địa chỉ: 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

+  Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2011-2015);
+  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020);
+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015);
+  Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+  Tờ trình chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+  Tờ trình về việc sửa  đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016;
+  Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng vốn sau phát hành;
+  Tờ trình về việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển;
+  Tờ trình về  mức cổ tức năm 2015;
+  Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ  IV;
+  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.