Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt và chào bán cổ phiểu cho cổ đông hiện hữu

1, Tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thực hiện: 11/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 11/01/2016. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

 2.Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
-  Mã quyền mua: MIRNDN152
-  Mã ISIN quyền mua: VNMIRNDN1529
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 18/12/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 21/01/2016)
-  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 19.398.326 cổ phiếu
-  Giá phát hành: 10.000 đồng
-  Tỷ lệ thực hiện: 10:6 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 06 cổ phiếu mới).
-  Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:
 Số lượng cổ phiếu đăng ký mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện. Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:6, cổ đông A được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là (111*6)/10 = 66,6 cổ phiếu.Vậy số cổ phiếu cổ đông A được mua là 66 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ không được làm tròn lên.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/12/2015 đến ngày 11/01/2016.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/12/2015 đến ngày 18/01/2016.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa chỉ: 186 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (xuất trình chứng minh nhân dân).
- Thông tin về tài khoản tiền phong toả đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
+ Số TK: 999.996.640.068
+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Đà Nẵng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.