Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đã Nẵng (NDN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

-  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng), trong đó:

+ Trả cổ tức năm 2014: 15%/cổ phiếu

+ Tạm ứng cổ tức năm 2015: 7%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: 26/05/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/05/2015. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

-  Mã quyền mua: MIRNDN151

-  Mã ISIN quyền mua: VNMIRNDN1510

-  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 16.165.272 cổ phiếu

-  Giá phát hành: 10.000 đồng

-  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

-  Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

 Số lượng cổ phiếu đăng ký mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện. Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 1:1, cổ đông A được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là (111*1)/1 = 111 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 04/5/2015 đến ngày 28/05/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 04/5/2015 đến ngày 04/6/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa chỉ: 186 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (xuất trình chứng minh nhân dân).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.