Công ty cổ phần Nam Dược (NDC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nam Dược năm 2016
-  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
-  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên Giấy mời họp
-  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên Giấy mời họp
-  Nội dung đại hội:         
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua phương án kinh doanh năm 2016;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.