Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ là thặng dư vốn cổ phần của công ty.

        Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông A sở hữu 3215 cổ phiếu.Số cổ phiếu thưởng của cổ đông A tính theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ phiếu thưởng là: 3215 x 5% = 160,75 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu thưởng mà cổ đông A thực nhận là 160 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ được công ty mua lại với giá 10.000 đồng/1 cổ phần là: 0.75 cổ phần x 10.000 đồng = 7.500 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.