Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường trụ sở Công ty cổ  phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (tầng 2, tòa nhà  NTS, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội)

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo  hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ  sung (nếu có);
+ Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát (nếu có);
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty;
+ Các nội dung khác (nếu có).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.