Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè – H2 Lô A, Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM. 

- Nội dung họp:

     + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

     + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; 

     +Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;    

  +Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;    

 +Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.    

 +Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; +Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;    

 +Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; 

 +Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty; 

 +Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty;   

+Các vấn đề khác (nếu có);

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.