Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, cả nhiệm kỳ khóa II năm 2011-2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cả nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015, đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2015, Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và cả  nhiệm kỳ khóa II năm 2011-2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2015 và cả nhiệm kỳ khóa II năm 2011-2015;
+Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt  động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014...;
+ Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ  III năm 2016-2020.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.