Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (NBC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Phát hành cổ  phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Thống kê, Tài chính - Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 26/8/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Trả  cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 32,14934% (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3,214934 cổ phiếu thưởng).

- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nhỏ hơn 01 cổ phiếu) sẽ được xác định giá trị bằng cách nhân với 10.000 đồng/cổ phiếu và Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin sẽ nhập lại số tiền này vào Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2015, cổ đông được hưởng quyền nhận: 10 x 32,14934% = 3,214934 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông sẽ được nhận 3 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ 0,214934 được xác định bằng 0,214934 * 10.000 = 2.149,34 đồng sẽ nhập lại vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Phòng Kế toán, Thống kê, Tài chính - Công ty Cổ phần Than Núi Béo Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Khi đến nhận cổ phiếu thưởng cổ đông mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.