Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế  hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty năm 2015;
+ Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế  hoạch năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp  Đại hội 2016-2017;

+ Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.