Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tài chính kiểm toán 2015, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2015;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo phát hành ESOP 2014 và thông qua chính sách ESOP 2016;
+ Thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
+ Bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trong năm 2016;
+Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016;
+ Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2016;
+Các công việc khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.