Công ty cổ phần Dược Trung Ương Medipharco - Tenamyd (MTP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty – Số 08 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2015 & Kế hoạch KDSX năm 2016;
+ Báo cáo tài chính công khai năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2015 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.